Hướng dẫn cách tô màu ô theo điều kiện trong Excel

1. Tô màu ô theo điều kiện

Để tô màu ô Excel theo điều kiện, chúng ta làm như sau:

Vào Home > Conditional Formatting > Highlight Cells Rules rồi chọn một trong các điều kiện bên dưới và điền vào giá trị trong điều kiện:

 • Greater than: Tô màu ô có giá trị lớn hơn giá trị trong điều kiện (chỉ áp dụng cho số)
 • Less than: Tô màu ô có giá trị nhỏ hơn giá trị trong điều kiện (chỉ áp dụng cho số)
 • Between: Tô màu ô có giá trị nằm giữa các giá trị trong điều kiện (chỉ áp dụng cho số)
 • Equal To: Tô màu ô có giá trị bằng giá trị trong điều kiện (Áp dụng được cho số và text)
 • Text that Contains: Tô màu ô có chứa text trong điều kiện
 • A Date Occurring: Tô màu ô chứa ngày thỏa mãn ngày được chọn trong danh sách điều kiện sẵn có
 • Duplicate Values: Tô màu giá trị trùng
 • More Rules: Tùy chọn các điều kiện khác ngoài các điều kiện nêu trên

To-mau-o-theo-dk1

Ví dụ trong vùng dữ liệu trên, tại cột Màu sắc, chúng ta sẽ tô màu cho những ô có màu là Xanh lam.

Màu Excel tô mặc định sẽ là chữ màu đỏ và nền đỏ. Để thay đổi màu sắc cũng như format lại ô tùy ý, chúng ta vào tiếp Custom Format.

To-mau-o-theo-dk2

Hộp thoại Custom Format mở ra, trong đó:

 • Number: Format số
 • Font: Format chữ
 • Border: Format viền ô
 • Fill: Format nền ô

To-mau-o-theo-dk3

Chúng ta thử đổi màu chữ và màu nền sang màu xanh lam, kết quả như sau:

To-mau-o-theo-dk4

2. Chỉnh sửa điều kiện

Để chỉnh sửa điều kiện tô màu ô đã tạo, chúng ta vào Home > Conditional Formatting > Manage Rules

Hộp thoại mở ra, tại Show formatting rules for: Chọn This Worksheet. Tại đây, tất cả các điều kiện đã tạo sẽ hiện ra, chúng ta thực hiện việc chỉnh sửa tùy ý.

 • New Rule: Tạo điều kiện mới
 • Edit Rule: Chỉnh sửa điều kiện (Click chọn một trong các điều kiện có trong danh sách để chỉnh sửa)
 • Delete Rule: Xóa điều kiện (Click chọn một trong các điều kiện có trong danh sách để xóa)
 • Duplicate Rule: Tạo mới điều kiện giống hệt điều kiện sẵn có (Click chọn một trong các điều kiện có trong danh sách để tạo mới điều kiện trùng)

Sau khi thực hiện các thao tác trên, chúng ta click Apply hoặc OK để lưu lại.

To-mau-o-theo-dk5

Thanh Tâm