Chuyen Doi So Thanh Chu 6

Cách chuyển số thành chữ trong Excel

Bạn có nhiều dữ liệu là những con số và muốn chuyển thành chữ. Nếu chúng ta thực hiện bằng cách nhập thì tốn rất nhiều thời gian. Hãy để