Một số hàm nối chuỗi trong Excel

Người dùng Excel thường sử dụng các hàm để kết hợp văn bản, ghép nối các chuỗi dữ liệu, hàm được thiết kế để kết hợp một chuỗi các chuỗi có chứa các phần của văn bản, cụm từ hoặc số. Dưới đây là hướng dẫn về các hàm nối chuỗi trong Excel thường được sử dụng nhiều nhất.

1. Hàm Concatenate

Hàm Concatenate được sử dụng với việc ghép nối thành văn bản từ một số ô định sẵn, được biểu thị =CONCATENATE(text1,text2…), trong đó:

– Text1 là bắt buộc và là mục đầu tiên tham gia ghép nối.

– Text2 là một đối số tùy chọn, là mục bổ sung tham gia vào ghép nối.

Một lưu ý khi sử dụng hàm trên là chỉ được nhập tối đa là 255 đối số. Minh họa bên dưới:

01_ham_noi_chuoi

2. Hàm Concat

Hàm này có chức năng và thực hiện công việc giống như là hàm Concatenate, hàm mới này được tạo thành từ sự rút gọn độ dài của tên hàm và các đối số của nó. Cú pháp của hàm cũng được biểu thị tương tự: =CONCAT (text1, [text2], …). Trong đó,

– Text1: Chỉ định mục nhập văn bản hoặc phạm vi ô sẽ được nối đây là bắt buộc

– Text2: Điều này cho phép bạn chỉ định các phạm vi khác để kết hợp các văn bản, nếu phạm vi không liên tục. Đây là đối số tùy chọn.

Minh họa bên dưới:

02_ham_noi_chuoi

3. Hàm TEXTJOIN 

Hàm Textjoin cũng là một hàm kết hợp văn bản có sẵn trong Excel, nó dễ dàng được sử dụng bao gồm một dấu phân cách giữa các chuỗi văn bản và dấu phân cách này thậm chí có thể là một chuỗi trống. Hàm này cũng có khả năng bỏ qua các ô trống trong một phạm vi nhất định. Được biểu thị =TEXTJOIN(dấu tách, ign_empty, text1, [text2], …). Trong đó,

– Ign_empty: Nếu đối số này TRUE, thì các ô trống sẽ bị bỏ qua. Nếu nó là False, thì các ô trống sẽ được đưa vào. (Cần thiết)

– text1: Chỉ định phạm vi các ô sẽ được nối, không cần nhập từng ô một. (Cần thiết)

– [text2]: Điều này cho phép bạn chỉ định các phạm vi khác để kết hợp các văn bản, nếu phạm vi không liên tục.

Minh họa bên dưới:

03_ham_noi_chuoi

4. Dùng hàm toán tử “&”

Hàm toán tử chỉ hỗ trợ các ô riêng lẻ và không hỗ trợ dải ô. Được biểu thị = chuỗi 1& chuỗi 2&… Minh họa bên dưới:

04_ham_noi_chuoi

Hy vọng rằng với bài viết trên sẽ giúp các bạn có thêm những kiến thức cơ bản nhất về các hàm nối chuỗi để có thể thực hành trong quá trình học tập và công việc.

Mai Thi