Hướng dẫn sử dụng hàm nhân (hàm Product) trong Excel

Trong excel, hàm nhân được xây dựng bằng tên gọi Product. Hàm này được dùng để tính kết quả các phép nhân số liệu trong bảng tính. Nó thực hiện công việc nhân tất cả các đối số được đưa vào, sau đó trả về tích của chúng.

Với các phép nhân bình thường, không quá phức tạp, việc sử dụng công thức excel qua phép toán tử * (dấu sao) vẫn rất thuận tiện. Tuy nhiên, khi số liệu nhiều và phức tạp hơn, hàm nhân PRODUCT sẽ đem đến hiệu quả chính xác và giảm bớt nhiều sai sót.

Hàm nhân, hàm Product trong Excel có công thức như dạng dưới đây:

PRODUCT(number1, number2, number3, … )

Trong đó: 

number1, number2, number3, … là các số cần nhân trong khoảng từ 1 đến 255. Các tham số này có thể chứa tham chiếu ô, công thức hoặc hàm. Nếu các tham số hàm nhân, hàm Product Excel này chứa các mảng hoặc tham chiếu ô, với những ô trống, giá trị logic, văn bản, Excel sẽ bị bỏ qua.

  • Tích 2 số của hàm nhân:

Cú pháp: PRODUCT(number1, number2, number3, … )

Bước 1: Chọn ô cần nhập hàm, sau đó nhập hàm Product theo cú pháp ở trên vào ô đã chọn 

Ví dụ: Tính lương của từng nhân viên theo bảng chấm công sau:

excel-ham-nhan-01-min

Tại ô D2, để tính lương cho nhân viên, ta nhập hàm sau: =PRODUCT(B2,C2)

excel-ham-nhan-02-min

Bước 2: Nhấn enter, kết quả sẽ được trả về.

Kết quả trả về sẽ là số tiền lương chính thức sau khi phép nhân của hàm được thực hiện.

excel-ham-nhan-03-min

Để tính lương của các nhân viên còn lại, thực hiện thao tác nháy chuột trái tại vị trí dấu cộng của ô đã viết hàm nhân và kéo xuống các ô còn lại.

excel-ham-nhan-05-min

  • Tích của nhiều hơn 2 đối số: 

Cú pháp: PRODUCT(đối số đầu tiên:đối số cuối cùng)

Thao tác thực hiện tương tự như tích 2 số của hàm nhân.

Cụ thể như ví dụ ở 2 hình sau:

Ví dụ 1: Tính các tích số trong cùng cột dọc 

excel-ham-nhan-06-min

Ví dụ 2: Tính tích số trong cùng hàng ngang

excel-ham-nhan-07-min

  • Lưu ý:

  • Hàm nhân hay hàm Product chỉ chấp nhận tối đa 255 đối số.
  • Các đối số có thể được thêm riêng lẻ hoặc có thể được lưu trữ trong các ô và sử dụng các ô đó làm tham chiếu đến hàm Product Excel.
  • Nếu các ô để trống hoặc chứa giá trị là văn bản, logic, … , hàm Product sẽ bỏ qua các ô này trong khi tính toán.
  • Nếu các ô chứa giá trị văn bản khác, chẳng hạn tên của ai đó, hàm Product sẽ trả về lỗi #VALUE!.
  • Hàm nhân Excel này chỉ nhận các đối số dưới dạng số. Nếu các ô bảng tính chứa đối số là văn bản, hàm Excel sẽ bỏ qua các ô này.

Nguyen Thi Lieu