Hàm nối chuỗi có điều kiện trong Excel

1. Hàm nối chuỗi Concatenate

 • Hàm Concatenate được sử dụng với việc ghép nối thành văn bản từ một số ô định sẵn.
 • Cú pháp để sử dụng hàm trong Excel:=CONCATENATE(text1,text2…)
 • Trên cú pháp trên text1 là bắt buộc và là mục đầu tiên tham gia ghép nối.
 • Text2 là một đối số tùy chọn, là mục bổ sung tham gia vào ghép nối.
 • Và bạn có thể được nhập tối đa là 255 đối số.
 • Ví dụ:

ham-noi-chuoi-co-dieu-kien-1

 • Lưu ý rằng cách nhập hàm trên là ghép nối các từ có khoảng cách, đối với chuỗi không cần khoảng cách chỉ cần nhập công thức =CONCATENATE(B3,C3,D3) sẽ ra văn bản hàmnốichuỗi.

2. Hàm nối chuỗi TEXTJOIN

 • Hàm Textjoin cũng là một hàm kết hợp văn bản có sẵn trong Excel 2016. Điều này có thể dễ dàng được sử dụng bao gồm một dấu phân cách giữa các chuỗi văn bản và dấu phân cách này thậm chí có thể là một chuỗi trống.
 • Hàm này cũng có khả năng bỏ qua các ô trống trong một phạm vi nhất định.
 • Cú pháp của hàm: =TEXTJOIN(dấu tách, ign_empty, text1, , …)
 • Trong cú pháp trên:

– Dấu tách có thể là bất cứ dấu ký tự nào hay dấu phẩy, dấu cách…được đặt trong dấu ngoặc kép hoặc cũng có thể được tham chiếu đến một nội dung ô hợp lệ. (Cần thiết).

– Ign_empty: Nếu đối số này TRUE, thì các ô trống sẽ bị bỏ qua. Nếu nó là False, thì các ô trống sẽ được đưa vào (Cần thiết).

 • Ví dụ:

ham-noi-chuoi-co-dieu-kien-2

Chúc các bạn thành công!

Đan Phương