Xếp hạng trong Excel

1. Cú pháp hàm RANK trong Excel:

Hàm RANK trong Excel là hàm được dùng để sắp xếp, phân hạng dữ liệu, số liệu. 

Cú pháp hàm RANK:

=RANK(number,ref,[oder])

Trong đó: 

  • Number: Giá trị cần xếp hạng trong khối.
  • Ref: Danh sách, khối dữ liệu cần sắp xếp
  • Oder: Thứ tự sắp xếp.

Oder = 0: Từ cao xuống thấp

Oder = 1: Từ thấp lên cao

2. Ví dụ cụ thể:

Ta có bảng tổng hợp điểm cần được xếp hạng:

execl-xep-hang-1-min

Bước 1: Tại ô đầu tiên trong cột xếp hạng. 

Nhập công thức: =RANK(C2,$C$2:$C$7,0)

Ở đây: C2: số cần tìm thứ hạng (điểm số học sinh đầu tiên)

$C$2:$C$7: là danh sách số, chính là cột Điểm số. Kéo từ C2 đến C7 rồi nhấn F4 để cố định. 

0: sắp xếp theo thứ tự tăng dần (điểm số cao nhất sẽ đứng thứ hạng 1).  

excel-xep-hang-2-min

Bước 2: Sau khi nhấn Enter chúng ta sẽ có kết quả là 2, nghĩa là bạn Nguyễn Văn A xếp hạng 2 với 9 điểm.

excel-xep-hang-3-min

Bước 3: Để hiển thị kết quả cho các ô còn lại bạn chỉ cần đặt con trỏ chuột vào góc dưới ô chứa kết quả trên cho xuất hiện dấu cộng > Kéo xuống dưới là xong.

excel-xep-hang-4-min 

Bước 4: Và đây là kết quả. 

    excel-xep-hang-5-min

Thục Nhi