Vì sao không có hàm unique trong Excel

Hàm UNIQUE trả về danh sách các giá trị duy nhất trong một danh sách hoặc dải ô. Bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ các cách sử dụng thông dụng của hàm UNIQUE và những điều bạn cần lưu ý đối với việc sử dụng hàm trên.

1. Biểu thị hàm Unique 

Hàm trên được biểu thị =UNIQUE(array,[by_col],[exactly_once]). Trong đó,

  • array: Dải ô hoặc mảng trả về các cột hoặc hàng duy nhất
  • [by_col]: là một giá trị lô-gic cho biết cách so sánh.
  • [exactly_once]: à một giá trị lô-gic sẽ trả về các hàng hoặc cột xuất hiện chính xác một lần trong phạm vi hoặc mảng. Đây là khái niệm cơ sở dữ liệu của duy nhất, có thể trả về True hoặc False.

01_unique

Như vậy, sau khi dùng hàm Unique ta được một danh sách thống nhất và không bị trùng lặp.

2. Các vấn đề liên quan đến hàm Unique

Cụ thể hàm Unique chỉ có đối với hệ thống Microsoft Office 365, do vậy đối với các hệ điều hành khác sẽ không xuất hiện hàm này.

Một số lưu ý trong quá trình sử dụng hàm như sau:

  • Hàm UNIQUE sẽ trả về một mảng, mảng này sẽ tràn nếu đó là kết quả cuối cùng của công thức. Điều này có nghĩa là Excel sẽ tự động tạo dải ô mảng có kích cỡ phù hợp khi bạn nhấn ENTER. Nếu dữ liệu hỗ trợ của bạn nằm trong Bảng Excel thì mảng sẽ tự động chỉnh cỡ khi bạn thêm hoặc loại bỏ dữ liệu khỏi dải ô mảng, nếu bạn đang sử dụng Tham chiếu có cấu trúc. Để biết thêm chi tiết, hãy xem bài viết này về Hành vi mảng bị tràn.
  • Excel cung cấp hỗ trợ có giới hạn cho mảng động giữa các sổ làm việc và kịch bản này chỉ được hỗ trợ khi cả hai sổ làm việc đều đang mở. Nếu bạn đóng sổ làm việc nguồn thì mọi công thức mảng động được liên kết sẽ trả về lỗi #REF! khi được làm mới.

Như vậy trên đây là những lý giải chi tiết về hàm Unique. Các bạn đọc và tham khảo để nắm chắc hàm trên cũng như thực hành trong quá trình học tập và làm việc với Excel nhé!

Mai Thi