Đăng link Shopee

Mình cần thêm link Shopee cho khoảng 400 bài viết, mỗi bài 5-10 link Shopee. Xem danh sách tất cả bài viết ở đây.

B0. Mở bài cần thêm link Shopee

ví dụ bài viết này

B1. Lên Shopee, tìm tên sách

shopee1-min

và copy link sách

shopee2-min

B2. Truy cập bài viết ở B0 và bấm Chỉnh sửa

shopee3-min

Gõ thêm dòng “Xem thêm thông tin sách trên Shopee”. Sau đó bôi đen, in đậm và bấm [AT]

shopee4-min

Điền link đã lấy ở B1 vào rồi bấm OK

shopee5-min

Bấm Cập nhật để lưu bài viết

shopee6-min

B3. Truy cập vào file Google Sheet và điền thông tin tương ứng

shopee7-min