Lọc dữ liệu trùng trong Excel

Để lọc dữ liệu trùng lặp trong Excel, cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn vùng dữ liệu cần lọc, vào thẻ Data, ở phần Data Tools, chọn Remove Duplicates.

loc-du-lieu-trung-excel-01

Bước 2: Lúc này, hộp thoại Remove Duplicates xuất hiện:

– Nếu vùng dữ liệu của bạn có dòng đầu tiên là tên của cột, hãy tick chọn vào My data has headers.

– Nếu bạn muốn chọn lọc dữ liệu trùng trên toàn bộ vùng dữ liệu của bạn, hãy tick chọn vào Select All còn nếu bạn chỉ muốn chọn một vài cột thì hãy tick chọn vào các cột bạn muốn lọc.

loc-du-lieu-trung-excel-02

Bước 3: Sau khi nhấn chọn OK, hệ thống sẽ thông báo về số giá trị giống nhau (duplicate values) đã được xóa đi và số giá trị duy nhất (unique values) còn lại trong vùng dữ liệu.

loc-du-lieu-trung-excel-03

Cuối cùng là nhấn chọn OK để xóa các giá trị trùng lặp.

loc-du-lieu-trung-excel-04

Quỳnh Ly