Hướng dẫn sử dụng hàm trừ trong Excel

Cách 1: Sử dụng toán tử

Ví dụ: Lấy tính phép toán 100-47

Bạn có thể nhập trực tiếp với những phép tính ngắn như nhập công thức =100-47 và nhấn Enter vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả (A1).

ham-tru-trong-excel-01

Cách 2: Sử dụng ô tham chiếu, với công thức =A1-B1 để lấy số trong ô A1 trừ số trong ô B1

ham-tru-trong-excel-02

Cách 3: Trừ nhiều ô

Để trừ nhiều ô trong Excel, bạn lấy giá trị ở ô tham chiếu thứ nhất trừ cho các giá trị ở các ô còn lại.

Ví dụ: Cam là số trái cây còn lại. Tìm số lượng cam

Nhập công thức =A2-B2-C2-D2-E2 và nhấn Enter vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả (F2)

ham-tru-trong-excel-03

Bạn sẽ nhận được kết quả số trái cam là:

ham-tru-trong-excel-04

Mi Khương