Hướng dẫn dùng hàm If để phân loại loại học sinh

Phân loại học sinh bằng cách lồng ghép các hàm IF lại với nhau

Chúng ta sẽ dựa vào bảng điểm dưới đây để tìm hiểu 1 ví dụ về việc lồng hàm IF:

ham-if-phan-loai-hoc-sinh-01

Cách xếp loại học sinh:

  • Nếu điểm trung bình trên 8 thì xếp loại Giỏi
  • Nếu điểm trung bình từ 6,5 đến 8 thì xếp loại Khá
  • Nếu điểm trung bình từ 5 đến dưới 6,5 thì xếp loại Trung bình
  • Còn lại là Yếu

Ở đây mình có thể sử dụng kết hợp các hàm như sau : mình thấy đề bài có “nếu-thì” chọn hàm IF và “và” nên mình chọn hàm AND

Cú pháp: 

=IF(F3>8,”Giỏi”,IF(AND(F3>=6.5,F3<=8),”Khá”,IF(AND(F3>=5,F3<6.5),”Trung bình”,”Yếu”)))

Nghĩa là:

  • IF(F3>8;”Giỏi” : Nếu sinh viên có  điểm trung bình (F3 là địa chỉ ô điểm trung bình) >8  thì được xếp loại Giỏi, còn lại xét trường hợp tiếp theo nếu không lớn hơn 8
  • IF(AND(F3>=6.5,F3<=8),”Khá” : Nếu  sinh viên có điểm trung bình >=6.5 và phải <=8 ( vì >8 là xếp loại giỏi rồi mà) thì xếp loại Khá, còn lại xét trường hợp nhỏ hơn 6.5
  • IF(AND(F3>=5,F3<6.5),”Trung bình”,”Yếu”))): Nếu sinh viên có điểm trung bình >=5 và <6.5 thì xếp loại Trung bình (vì >=6.5 xếp loại khá), còn lại dưới 5 sẽ là loại Yếu.

Mình thu được kết quả như sau:

ham-if-phan-loai-hoc-sinh-02

Hoặc có thể viết gọn lại như sau:

=IF(F3>8,”Giỏi”,IF(F3>=6.5,”Khá”,IF(F3>=5,”Trung bình”,”Yếu”)))

Bởi vì các số điểm trung bình được xét 1 cách tuần tự theo thứ tự giảm dần, vì vậy chúng ta có thể giảm bớt các điều kiện:

  • Hàm IF thứ 1 xét F3>8
  • Hàm IF thứ 2 xét F3>=6.5 điều này cũng đồng nghĩa với F3<=8 vì trường hợp >8 đã xét ở trước đó
  • Hàm IF thứ 3 xét F3>=5 điều này cũng đồng nghĩa với F3<6.5 vì trường hợp >=6.5 đã xét ở trước đó

Sau đó dùng auto fill bằng cách kéo thả chuột, ta được kết quả

ham-if-phan-loai-hoc-sinh-03

Mi Khương