Excel có bao nhiêu hàm tất cả?

Excel là một phần mềm rất phổ biến; được sử dụng rộng rãi bởi tất cả mọi người trong quá trình học tập và làm việc. Dưới đây là tổng hợp tất cả các hàm trong Excel mà bạn nên học để sử dụng giúp công việc của mình đạt hiệu quả hơn.

1. Nhóm các hàm tính tổng 

 • Hàm SUM: để tính tổng các số, các ô hoặc nhiều vùng của ô, biểu thị =sum(number1, number2,..)
 • Hàm SUMIF: tính tổng với một điều kiện, biểu thị =sumif(range, criteria, [sum_range]
 • Hàm SUMIFS: ttính tổng với một hoặc nhiều điều kiện, biểu thị =sumifs(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …

2. Nhóm các hàm đếm 

 • Hàm COUNT: đếm các ô chứa các số, biểu thị =count (value1,value2…)
 • Hàm COUNTBLANK(range): đếm các ô rỗng
 • Hàm COUNTA(value1,value2…): đếm các ô chứa ký tự
 • Hàm COUNTIF(range, criteria): đếm các ô chứa điều kiện

3. Hàm IF 

Ta sử dụng hàm IF khi giá trị của một cell phụ thuộc vào 1 cell khác. Giá trị của cell khác có thể cùng trang (worksheet) hoặc khác trang hoặc khác file, được biểu thị =IF(logical_expression, value_if_true, value_if_false). Giả sử như minh họa dưới đây:

01_ham_excel

4. Hàm xử lý chuỗi 

Bao gồm các hàm sau:

 • Left/Right (text, số ký tự)
 • Mid (text, trái, số ký tự)
 • Replace (chuỗi gốc, vị trí bắt đầu cần thay, số ký tự muốn thay, chuỗi ký tự mới)
 • Rept (chuỗi, số lần lặp lại)
 • Find(chuỗi cần tìm,tìm trong ô nào,[vị trị bắt đầu tìm kiếm])
 • Search (chuỗi cần tìm,tìm trong ô nào,[vị trị bắt đầu tìm kiếm])
 • Substitute (chuỗi, chuỗi cần thay, chuỗi mới, [vtri cần thay]
 • Text (Giá trị bạn muốn định dạng, “Mã định dạng bạn muốn áp dụng”)
 • Value (chuỗi cần chuyển về số)
 • EXACT(text1, text2)

5. Hàm tìm kiếm Vlookup và Hlookup

Hai hàm trên giúp ta dò tìm dữ liệu trong Excel. Ta sử dụng hàm nay khi tìm một giá trị nào đó, thông qua một giá trị khác. Được biểu thị, =VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup]) hay =HLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,[range_lookup]).

02_ham

Tương tự ta thực hành với hàm Hlookup, chỉ khác ở chỗ giá trị dò tìm mình xét hàng ngang hay hàng dọc. Đối với, Hlookup thì sẽ biểu thị tại row-index

6. Các hàm quan trọng khác 

 • Hàm SUMPRODUCT trả về tổng của tổng của các dải ô hoặc mảng tương ứng. Thao tác mặc định là nhân nhưng cũng có thể thực hiện phép nhân, phép trừ và phép chia. Giả sử bài toán dưới đây:

03_ham

Bằng việc sử dụng hàm trên ta thu được kết quả chính xác và nhanh chóng

04_ham

 • Hàm EDATE (tính giá trị ngày trước hoặc sau ngày đã xác định trước)
 • Hàm NETWORKDAYS (tính tổng số ngày làm việc trừ ngày nghỉ lễ và ngày cuối tuần)
 • Hàm QUERY (chạy truy vấn bằng Ngôn ngữ truy vấn của API Google Visualization trên nhiều dữ liệu)

Như vậy, trên đây tổng hợp các hàm cơ bản và thông dụng về Excel. Bạn đọc tham khảo và thực hành ngay trên máy tính nhé!

Mai Thi