Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong Excel

Hàm IF là một trong những hàm phổ biến nhất trong Excel, hàm này cho phép bạn thực hiện so sánh lô-gic giữa một giá trị với giá trị bạn mong muốn. Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn một vài cách sử dụng hàm IF đơn giản và dễ hiểu:

Cú pháp cho hàm IF như sau:

IF (logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

Trong đó: 

 • logical_test: Điều kiện
 • value_if_true: Giá trị trả về khi điều kiện thỏa mãn
 • value_if_false: Giá trị trả về nếu điều kiện không thỏa mãn

Lưu ý: Nếu bỏ trống Value_if_true và Value_if_false, nếu điều kiện thỏa thì giá trị trả về sẽ là 0 và điều kiện không thỏa thì giá trị trả về sẽ là FALSE.

Để thực hiện một lệnh IF, bạn chỉ cần làm theo các bước như sau:

Bước 1: Chọn ô bạn muốn viết hàm if

excel-ham-if-01-min

Bước 2: Viết lệnh mà bạn muốn thực hiện để cho kết quả: 

Cú pháp: =IF (logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

Ví dụ: Điểm trung bình trên 8.0 được xếp loại Giỏi, nếu không thì xếp loại Khá, ta có hàm if:

=IF(D2>=8, “Giỏi”, “Khá”)

excel-ham-if-02.-min

Bước 3: Nhấn enter, kết quả sẽ được hiển thị theo hàm được viết.

excel-ham-if-03.-min

Bước 4: Nháy chọn vào ô đã được viết hàm if và kéo chuột xuống các hàng dưới để hiển thị kết quả còn lại.

excel-ham-if-04.-min

 • Một số cách dùng hàm if

Trong thực tế khi sử dụng hàm IF, chúng ta sẽ cần lồng nhiều hàm IF với nhau hoặc lồng hàm IF với các hàng khác.

Bạn có thể hiểu cách dùng hàm IF khác như sau:

 • Nếu điều kiện IF đúng → thực hiện hành động 1
 • Nếu điều kiện IF sai → thực hiện hành động 2

Lồng nhiều hàm IF

Trong trường hợp bạn có từ 2 điều kiện khác nhau trở lên, bạn nên lồng các hàm IF lại với nhau để tạo thành một công thức hoàn chỉnh.

Giả sử điểm trung bình trên 8.5 thì học sinh được thưởng 10 cuốn vở, 6.5 trở lên thì 5 cuốn vở và nhỏ hơn 6.5 thì không được thưởng. 

excel-ham-if-05.-min

Tại ô G2: ta dùng công thức:  =IF(D2>=8.5, 10, IF(D2>=6.5,5,0))

Giải thích: 

 • Công thức IF 1: Nếu D2 >= 8.5, trả về kết quả Số vở được thưởng là 10, nếu D2<8.5 thì chuyển sang IF2
 • Công thức IF 2: Nếu D2>=6.5 , trả về kết quả Số vở được thưởng là 5, nếu vẫn không thỏa mãn điều kiện IF 2 thì trả về kết quả 0 

Kết quả: 

excel-ham-if-06-min

Lồng hàm IF với hàm khác

Ngoài các hàm IF được lồng với nhau, chúng ta cũng lồng hàm IF với các công thức khác trong các trường hợp điều kiện phức tạp hơn. Ví dụ bên dưới là một trường hợp phổ biến sử dụng hàm AND lồng với hàm IF.

excel-ham-if-07-min

Tại ô E2 dùng công thức: =IF(AND(C2>=5.5,D2>=6.5), “Đạt”, “Không đạt”)

Giải thích:

 • AND(C2>=5.5,D2>=6.5) : Kiểm tra xem ô C2 có lớn hơn hoặc bằng 5.5 và D2 có lớn hơn hoặc bằng 6.5 không
 • “Đạt”: Kết quả trả về khi cả ô C2 và D2 đều thỏa mãn điều kiện
 • “Không Đạt”: Kết quả trả về khi một trong không thỏa mãn điều kiện

Kết quả:

excel-ham-if-08-min

 • Một số lỗi khi dùng hàm IF:

Kết quả hiển thị trong ô bằng 0 (không)

Lỗi này xảy ra khi một trong hai giá trị value_if_true hoặc value_if_false đang để trống.

Nếu mục đích của bạn là muốn giá trị trả về để trống thay vì 0, hãy thêm 2 dấu ngoặc kép (“”), hoặc thêm giá trị cụ thể trả về.

Kết quả hiển thị trong ô là #NAME?

Lỗi này thường xảy ra khi bạn viết sai chính tả.

Để khắc phục bạn hãy kiểm tra lại chính tả và xem xem đã đủ các dấu ngoặc trong công thức hay chưa.

Nguyen Thi Lieu