Cách đếm số lần xuất hiện trong Excel

Hàm đếm số lần xuất hiện trong Excel là hàm dùng để đếm số lần xuất hiện của một giá trị hay kí tự nào đó trong bảng Excel. Bài viết dưới đây giới thiệu cho bạn cách sử dụng các hàm đó một cách đơn giản và dễ hiểu.

1.Hàm COUNT

Công thức: =COUNT(range)

với range: phạm vi các  ô cần đếm số lượng

VD: tại ô D7 đếm số lượng các ô có giá trị từ D2:D6

cach-dem-so-lan-xuat-hien-trong-Excel-1-min

2.Hàm COUNTIF: 

Dùng để đếm số lượng với 1 điều kiện cho trước

Công thức: =COUNTIF(range;criteria)

Trong đó:

Range: phạm vi các ô để đếm.

Criteria: các tiêu chí kiểm soát các ô nào sẽ được tính

VD: tại ô C7 đếm số người nam từ C2:C6

cach-dem-so-lan-xuat-hien-trong-Excel-2-min

3.Hàm COUNTIFS: 

Sử dụng để đếm số lượng nhiều hơn 1 điều kiện

=COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2],…)

VD: tại ô D7  Đếm số người Nam bán mặt hàng 18

cach-dem-so-lan-xuat-hien-trong-Excel-3-minNy Hoàng