Cách tạo lựa chọn trong Google Sheets nhanh chóng

Cách 1: Tạo các lựa chọn trong danh sách có sẵn

Bước 1: Chọn các ô cần tạo lựa chọn

1-min (3)

Bước 2: Vào Dữ liệu -> Xác thực dữ liệu

7-min (1)

Bước 3: Trong Tiêu chí, chọn Danh sách từ một dải ô. Ở ô trống bên cạnh chọn dải ô chứa danh sách dữ liệu cần lựa chọn.

2-min (3)

Bước 4: Chọn Lưu. Tại các ô đã chọn ở bước 1 xuất hiện danh sách các lựa chọn

3-min (3)

Cách 2: Tạo lựa chọn với nội dung tự nhập

Bước 1: Chọn các ô cần tạo lựa chọn

4-min (3)

Bước 2: Vào Dữ liệu -> Xác thực dữ liệu

7-min (1)

Bước 3: Trong Tiêu chí, chọn Danh sách mục. Tại ô trống bên cạnh nhập các lựa chọn, ngăn cách nhau bởi dấu phẩy.

5-min (3)

Bước 4: Chọn Lưu. Tại các ô đã chọn ở bước 1 xuất hiện danh sách các lựa chọn

6-min (1)

Chúc các bạn thành công!

Ny Hoàng